مدیریت ارتباط

با تأمین کنندگان

حضور مستمر و

بازاری پویا

در کنار صنعتی عظیم

با قدمت زیاد

ارتباط سازنده

با تأمین منافع مشترک

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

لینک های مرتبط

  سردر منطقه : اداره دخانیات استان اردبیل

رییس اداره دخانیات استان اردبیل  مدیر منطقه :
علی هدایتی

کارشناس ارشد حسابداری

   پرسنل مشغول به کار : عکس دسته جمعی کارکنان اداره دخانیات استان اردبیل

مسوول اداری مالی استان اردبیل  مسئول اداری و مالی :
  بهنام رزمجو

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق  جزا و جرم شناسی

دخانیات از نگاهی دیگر

چارت سازمانی منطقه:

چارت سازمانی اداره دخانیات استان اردبیل