شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

لینک های مرتبط

  سردر منطقه : اداره دخانیات استان اردبیل

رییس اداره دخانیات استان اردبیل  مدیر منطقه :
 کوروش گلزاری

کارشناس زبان و ادبیات فارسی

   پرسنل مشغول به کار : عکس دسته جمعی کارکنان اداره دخانیات استان اردبیل

مسوول اداری مالی استان اردبیل  مسئول اداری و مالی :
 فرشاد نعمتی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی(EMBA)

دخانیات از نگاهی دیگر

چارت سازمانی منطقه:

چارت سازمانی اداره دخانیات استان اردبیل