فراخوان زيرسيستم

لینک های مرتبط

  سردر منطقه : اداره دخانیات استان اردبیل

رییس اداره دخانیات استان اردبیل  مدیر منطقه :
 کوروش گلزاری

کارشناس زبان و ادبیات فارسی

   پرسنل مشغول به کار : عکس دسته جمعی کارکنان اداره دخانیات استان اردبیل

مسوول اداری مالی استان اردبیل  مسئول اداری و مالی :
 فرشاد نعمتی

کارشناس حسابداری

دخانیات از نگاهی دیگر

چارت سازمانی منطقه:

چارت سازمانی اداره دخانیات استان اردبیل