فراخوان زيرسيستم

لینک های مرتبط


محل تصویر  سردر منطقه:
محل تصویر

مدیر منطقه:

حسین کاظم زاده
محل تصویر پرسنل مشغول به کار:
محل تصویر
 
مسئول اداری و مالی :

عمران زارع مهاری 
 

دخانیات از نگاهی دیگرچارت سازمانی منطقه:

محل تصویر