اخبار مجتمع

مدير و معاونین مجتمع

مرتضی مهرپور
مدیرمجتمع دخانیات آذربایجان غربی
(کارشناس ارشد مدیریت اجرایی)
جعفر اسمعیل زاده
معاون اداری و پشتیبانی
(کارشناس ارشد مدیریت مالی)
داوود رضایی
معاون صنعت

دخانیات ارومیه

آمار بازديد سايت

آمار بازدید سایت :     امروز ، تا کنون