اخبار مجتمع

در این جلسه مقرر گردید با توجه به احیاء کشت توتون در جنوب استان همکاران مسئول مربوط ، نظارت و رسیدگی مستمری در امر جور و دسته بندی توتون داشته باشند.
بدنبال تعامل صحیح و تلاش و مشارکت مدیریت و کارکنان ، مجتمع دخانیات آذربایجان غربی برای تمدید گواهینامه IMS توسط شرکت TUV INTERCERT توصه گردید.
استفاده از تمام ظرفیت های موجود در مرکز تحقیقات توتون، سالن فیلترسازی و اتاقک های تخمیر مجتمع جهت عمل آوری توتون بارلی 21