تجلیل از کارگران نمونه کشوری

شرکت دخانیات ایران

سال 1396

سال اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

اخبار مجتمع

بتاریخ 96/1/31 جناب آقای دکتر شهباززاده ،عضو محترم هیئت مدیره ومعاون بازرگانی واقتصادی مدیرعامل،درمعیت آقایان :دکتر امیراسکندری ،معاون محترم مالی ومنابع انسانی ودکتر فضل اللهی ،معاون محترم برنامه ریزی ،نظارت وارزیابی شرکت دخانیات ایران ،در مجتمع دخانیات آذربایجان غربی حضور یافته ودر راستای توسعه کمی وکیفی تولیدات مجتمع وجهت بررسی ظرفیت های موجود به لحاظ مکانی ،فنی ونیروی انسانی ،از این مجتمع دیدار بعمل آوردند.

مدير و معاونین مجتمع

مرتضی مهرپور
مدیرمجتمع دخانیات آذربایجان غربی
(کارشناس ارشد مدیریت اجرایی)
جعفر اسمعیل زاده
معاون اداری و پشتیبانی
(کارشناس ارشد مدیریت مالی)
داوود رضایی
معاون صنعت

دخانیات ارومیه