شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

لینک های مرتبط

  سردر منطقه :
محل تصویر
  مدیر منطقه :

احمدرضا کوهسار 
 کارشناس ارشد کشاورزی  
  مسئول اداری و مالی :
     
کورش شبانکاره                                                   

    لیسانس زبان وادبیات فارسی

   پرسنل مشغول به کار :اطلاعیه مهم


چارت سازمانی منطقه: