فراخوان زيرسيستم

لینک های مرتبط

 سردر منطقهمحل تصویر

محل تصویر  مدیر منطقه :
حبیب اله علی میرزایی
لیسانس مدیریت بازرگانی
محل تصویر   پرسنل مشغول به کار :
محل تصویر  مسئول اداری ومالی
حبیب اله محمدهادی شکربیگی

اطلاعیه مهم

چارت سازمانی منطقه:

محل تصویر