شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

لینک های مرتبط

 سردر منطقهمحل تصویر

محل تصویر  مدیر منطقه :
حبیب اله علی میرزایی
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
محل تصویر   پرسنل مشغول به کار :

اطلاعیه مهم

چارت سازمانی منطقه:

محل تصویر