شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه ها

اهداء کارت هدیه به پرسنل شرکتی شاغل در واحدهای تولید،حراست ، رستوران، ترابری و فروش مویرگی...
اقدامات پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا در مجتمع دخانیات اصفهان
با حضور مدیر فنی و مهندسی شرکت دخانیات ایران دستگاه تولید شربت اینورت راه اندازی شد..