شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

لینک های مرتبط

محل تصویر  سردر اداره :
سرپرست اداره:
داود مرادخانی
 
محل تصویرپرسنل مشغول به کار :
مسئول اداری و مالی :
جمیل فیاضی

اطلاعیه مهم


چارت سازمانی منطقه: