فراخوان زيرسيستم

لینک های مرتبط

 

محل تصویر  مدیر منطقه :
 محمد رضایی

 

محل تصویر  مسئول اداری و مالی :
  مجتبی نیکو گفتارناطق
 
محل تصویر   پرسنل مشغول به کار :
محل تصویر  مسئول پخش و فروش :
 حمید رضا رنجبر رباطی

اطلاعیه مهم

چارت سازمانی منطقه:

محل تصویر