مدیریت و معاونین
غلامرضا حکیم پور
سرپرست مجتمع دخانیات گیلان
(کارشناس تکنولوزی ساخت و تولید)

سید رضا باقدر
معاون مالی و پشتیبانی
(کارشناس مدیریت دولتی)

سید باقر نعیمی
معاون صنعتی و تولید
(کارشناس الکترونیک)

عطاالله نیارکی اصلی
معاون برنامه ریزی و انبارها
(کارشناس ارشد مدیریت صنایع)

علی اکبر ملک
رئیس اداره پخش و فروش
(کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی)
 
***
 
مجتمع دخانیات گیلان