مجتمع دخانيات گيلان
 
 
 
 
     
                     
 
 

 رشت - کیلومتر3 جاده فومن
  تلفن :5562001-0131
  فکس
:5561405