رزومه هيئت مديره

 نام و نام خانوادگی : رحمت اله قلی پور سوته
سمت : رییس هیأت مدیره


 
 
 
 
نام و نام خانوادگی  : محمدرضا خاک کار
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی : محمدحسن اشرفیان لک
سمت : عضو هیأت مدیره


 
نام و نام خانوادگی : ابراهیم نصرالهی کوشکی
سمت : عضو هیأت مدیره


 

Close