رزومه هيئت مديره
نام و نام خانوادگی : اکبر نوروزی
سمت : رئیس هیأت مدیره
تاریخ انتصاب : 94/07/15

 

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی  : مصیب محمدیان شمالی
سمت : نائب رییس هیأت مدیره
تاریخ انتصاب : 95/02/05
نام و نام خانوادگی : محسن حسن الفت
سمت : عضو هیأت مدیره
تاریخ انتصاب :


 

 نام و نام خانوادگی : رحمت اله قلی پور سوته
سمت : عضو هیأت مدیره
تاریخ انتصاب :


Close