مدیریت پشتیبانی و خدماتنام و نام خانوادگی : رضا سالمی
سمت : مدیر پشتیبانی و خدمات