مدیریت ارتباط

با تأمین کنندگان

حضور مستمر و

بازاری پویا

در کنار صنعتی عظیم

با قدمت زیاد

ارتباط سازنده

با تأمین منافع مشترک

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

لینک های مرتبط

  سردر منطقه :
محل تصویر

  سرپرست اداره:

 احداله طاهری

محل تصویر
مسئول اداری و مالی:

اسماعیل توکلی زاده

   پرسنل مشغول به کار : محل تصویر


اطلاعیه مهم

چارت سازمانی منطقه: