شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

لینک های مرتبط

  سردر منطقه :

  سرپرست اداره:

 احداله طاهری

محل تصویر
مسئول اداری و مالی:

اسماعیل توکلی زاده

   پرسنل مشغول به کار : 


اطلاعیه مهم

چارت سازمانی منطقه: