شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

لینک های مرتبط

محل تصویر
 
 
سرپرست اداره:بهمن پور مهرابی
 لیسانس کشاورزی
 
  پرسنل مشغول به کار: 
   
مسئول پخش وفروش:سامان بهاری
فوق لیسانس حقوق جزا وجرم شناسی

 


 

اطلاعیه مهم

چارت سازمانی منطقه: