شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه های مجتمع دخانیات مازندران

برگزاری جلسه تولید درمجتمع دخانیات مازندران درتاریخ دوشنبه23تیر99
اهداء لوح تقدیر مرکز بهداشت ساری به مدیر مجتمع دخانیات مازندران
بازدید وسرکشی مدیر مجتمع دخانیات مازندران ازاداره دخانیات قائم شهردرتاریخ یکشنبه 22تیر99
اهداء خون از سوی پرسنل مجتمع دخانیات مازندران،درراستای ایفای وظیفه درحوزه مسئولیتهای اجتماعی
برگزاری جلسه مشترک مرکز آموزش تیرتاش وحوزه کشاورزی مجتمع دخانیات مازندران درتاریخ سه شنبه 20خرداد99
تبریک مدیر مجتمع دخانیات مازندران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی روابط عمومی وارتباطات