فراخوان زيرسيستم

اخبار و تازه ها

مازندران

حسن تاجمیری
سرپرست مجتمع
فوق لیسانس مدیریت صنعتی
محمد علیزاده
معاونت اداری و پشتیبانی
کارشناس علوم سیاسی
بهرام قربانی
معاونت صنعتی
کارشناس مهندسی عمران
فتح اله اسدی
رئیس پخش و فروش
کارشناس فقه و حقوق

اطلاعیه مهم

مديريت محتوا