فراخوان زيرسيستم

مازندران

حسن تاجمیری
سرپرست مجتمع
فوق لیسانس مدیریت صنعتی
محمد علیزاده
معاونت اداری و پشتیبانی
کارشناس علوم سیاسی
جعفر خائفی
سرپرست معاونت صنعتی
فوق لیسانس مدیریت دولتی

فتح اله اسدی            
رئیس پخش و فروش
کارشناس فقه و حقوق

اطلاعیه مهم

مديريت محتوا