تجلیل از کارگران نمونه کشوری

شرکت دخانیات ایران

سال 1396

سال اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

مازندران

نادعلی کهنسال
مدیر مجتمع
فوق لیسانس مدیریت صنعتی
محمد علیزاده
معاونت اداری و پشتیبانی
کارشناس علوم سیاسی
جعفر خائفی
سرپرست معاونت صنعتی
فوق لیسانس مدیریت دولتی

فتح اله اسدی            
رئیس پخش و فروش
کارشناس فقه و حقوق

اطلاعیه مهم

مديريت محتوا