دستورالعمل توليد
چاپ

 

  دستور العمل اجرائی اعطای عاملیت های صنعتی کالای دخانی شرکت دخانیات ایران

     

 

    به استناد بند 16 شرایط عاملیت صنعتی مصوب (31/6/86) مجمع عمومی شرکت دخانیات ایران ، دستورالعمل اجرائی اعطای عاملیت صنعتی سیگارت، سیگار برگ، تنباکوی معسل، توتون پیپ و بسته بندی تنباکوی سنتی و تولید سایر محصولات دخانی برابر موارد ذیل می باشد .

ماده 1- شرایط ، ضوابط و دستورالعمل اعطای عاملیت صنعتی جهت اطلاع عموم در وب سایت شرکت دخانیات قرار میگیرد.

ماده 2- کلیه درخواستهای اعطای عاملیت صنعتی کالای دخانی می بایست به معاونت تولید ارائه شود.

ماده 3- متقاضی می بایست مدارک ذیل را به ضمیمه درخواست (فرم نمونه پیوست) خود به منظور تشکیل پرونده به دفتر معاونت تولید ارائه نماید.

الف- اشخاص حقیقی:

* کپی مصدق شناسنامه وکارت ملی.

* کپی مصدق کارت پایان خدمت

*  گواهی عدم سوء پیشینه

* مفاصا حساب مالیاتی

* فرمهای تکمیل شده حسب مورد

ب-اشخاص حقوقی:

* مفاصا حساب مالیاتی

*  گواهی عدم سوء پیشینه

* تصویر مصدق آگهی تاسیس شرکت وتصویرمصدق آگهی آخرین تغییرات وتصمیمات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور.

* تصویر مصدق اساسنامه شرکت متقاضی   

* فرمهای تکمیل شده حسب مورد

ماده 4- پس از دریافت درخواستهای اعطای عاملیت صنعتی و تشکیل پرونده و تهیه چک لیست با امضای واحدهای مرتبط، معاونت تولید اقدامات ذیل را انجام خواهد داد:

الف- استعلام لازم از اداره مبارزه با قاچاق شرکت دخانیات ایران و عند اللزوم سایر مراجع ذیربط درخصوص سابقه متقاضی.

ب – بررسی درخواستهای عاملیت صنعتی از نقطه نظربرند مورد درخواست، وضعیت بازارمصرف و میزان تولید پیشنهادی و سایرموارد مرتبط با موضوع .

ج -  اخذ اطلاعات تکمیلی متقاضیان و نیز ارائه مشاوره به آنها.

د  - تهیه و ارائه فرم مجوز اولیه عاملیت صنعتی همراه با مدارک تایید شده جهت امضاء مدیر عامل.

ماده 5- پس ازدریافت مجوز اولیه عاملیت صنعتی ، عامل می بایست درمواعد مقرر نسبت به انجام تعهدات ذیل اقدام نماید:

1-5- تهیه وارسال گزارش توجیهی فنی واقتصادی طرح ، حداکثر3 ماه ازتاریخ صدورمجوز .

2-5- اخذجوازتاسیس کارخانه از سازمان صنایع ومعادن استان مربوطه ویاهرگونه اقدام اداری دیگر، حداکثر 4 ماه ازتاریخ صدورمجوز.

3-5- اقدام به خرید زمین وقرارداد ساخت ابنیه وتاسیسات صنعتی ، حداکثر6 ماه ازتاریخ صدورمجوز.

4-5- اقدام به خریدماشین آلات خط تولید وبسته بندی ، حداکثر6 ماه ازتاریخ صدورمجوز.

5-5- شروع نصب و راه اندازی ماشین آلات خط تولید وبسته بندی ،حداکثر 18 ماه ازتاریخ صدورمجوز.

6-5- انجام تولید آزمایشی درحداستاندارد ماشین آلات خط تولید، حداکثر 20 ماه ازتاریخ صدورمجوز.

تبصره1 : تمدید مجوز اولیه فقط برای یک بار ، حداکثر برای مدت یکسال منوط به ارائه دلایل توجیهی ازسوی متقاضی ، با تائید معاونت تولید وموافقت مدیرعامل ، می باشد.  

تبصره2: مــتقاضی عاملیت صنعتی می بایست مراحل مندرج در بندهای 3-5 ، 4-5 ، 5-5 و 6-5 را پس از اجرای بندهای 1-5 ، 2-5 و تصویب اعطای عاملیت صنعتی توسط هیات مدیره شرکت دخانیات ایران، عملیاتی نماید.

ماده 6- پس از اخذ مدارک و طی مراحل مندرج در بندهای 3 و4 ، متقاضی عاملیت صنعتی تولید تنباکو برای ثبت علامت تجاری به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی معرفی می گردد.ثبت مذکور صرفاً برای تولید تنباکو قابل استفاده میباشد .

تبصره: متقاضی عاملیت صنعتی (تنباکوی معسل، توتون پیپ و بسته بندی تنباکوی سنتی) می بایست علاوه برمدارک مندرج در ماده 3 ، گواهی ثبت رسمی علامت را به معاونت تولید ارائه نماید.

ماده 7- موضوع فعالیت اشخاص حقوقی متقاضی عاملیت می بایست با امور صنعتی دخانیات مرتبط بوده و برابرضوابط قانونی به ثبت رسیده باشد.

ماده 8- تعهدنامه ای از متقاضی مبنی بر داشتن شرایط لازم ازحیث توان مالی متناسب ،دانش فنی و تجربه صنعتی جهت دایرنمودن واحد صنعتی تولیدی اخذ گردد.

ماده 9- پس از اجرای کامل مفاد مجوز اولیه، فرم قرارداد عاملیت صنعتی توسط معاونت تولید باتوجه به کلیه شرایط واگذاری عاملیت صنعتی مصوب و با استفاده ازتجربیات قراردادهای درحال اجراء با هماهنگی اداره کل حقوقی تهیه و به امضای مدیر عامل شرکت دخانیات ایران و متقاضی خواهد رسید.

ماده 10- معاونت تولید موظف است بر اجرای مجوزها وقراردادهای عاملیت صنعتی نظارت نموده و به صورت دوره ای (سه ماه یکبار) گزارش مربوطه درمورد نحوه فعالیت و عملکرد عاملین را به مدیرعامل ارائه نماید.

ماده 11- عامل مکلف است تمامی قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های مربوطه ، منجمله قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات وآئین نامه اجرایی آن ودستورالعمل های ستاد کشور ی کنترل دخانیا ت را مراعات نماید.

ماده 12- تبلیغ محصولات دخانی به هرنحو اعم ازمستقیم وغیر مستقیم ممنوع می باشد و با عامل متخلف برابر قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات رفتار خواهد شد.

ماده 13- عاملین صنعتی موظف به رعایت استانداردهای ملی تولید محصولات دخانی می باشند.

تبصره: ارسال نمونه های دریافتی،به آزمایشگاه های داخل وخارج از شرکت و با هزینه عامل جهت تطبیق، انجام خواهد شد.

ماده 14- کلیه محصولات دخانی می بایست با درج پیام بهداشتی ابلاغ شده ودربسته بندی با شماره سریال و برچسب ویژه (هالوگرام ) شرکت دخانیات ایران تولید شود.

تبصره: در صورت تخلف عامل برابر قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات اقدام خواهد شد.

ماده 15- قرارداد عاملیت صنعتی برای مدت 4 سال منعقد می گردد ودرصورت عملکرد مثبت عامل،مدت قرارداد باتشخیص وتصویب هیات مدیره شرکت دخانیات ایران قابل تمدید است.

تبصره: چنانچه عامل در طول مدت قرارداد از مفاد این دستورالعمل یا قرارداد عاملیت تخلف نماید شرکت مجوز اولیه یا قرارداد عاملیت صنعتی را لغو می نماید.

ماده 16- حق انحصار دولتی و استفاده از برند به تشخیص وتصویب هیات مدیره شرکت دخانیات ایران در هر مقطع در طول مدت قرارداد حسب مورد تعیین و اخذ می گردد.

ماده 17 به منظور تضمین انجام تعهدات قرارداد عاملیت ، ( مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی و اصلاحیه آن ) تضمین های لازم از متقاضی اخذ میگردد.

ماده 18 برای تولید محصولات با برند خارجی ، پس از اخذ موافقت شرکت دخانیات، متقاضی موظف است گواهی ثبت داخلی برند و مجوز مالک ( خارجی ) برند که به تصدیق مراجع ذیصلاح رسیده است را ارائه نماید.

ماده 19 مواد خام دخانی با درخواست عامل و تائید معاونت تولید تحویل عامل می گردد. درصورت عدم امکان تامین مواد اولیه توتونی وغیرتوتونی موردنیاز در داخل، عامل می تواند پس از کسب موافقت شرکت دخانیات با طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم مبادرت به وارد کردن آنها نماید.

ماده 20 به منظور دریافت حق انحصار وتحویل هالوگرام براساس اظهار نامه تولید که توسط عامل ارائه می گردد حق انحصار اخذ ومتناسب با پرداخت حق انحصار ، عامل جهت دریافت هالوگرام به معاونت بازرگانی واقتصادی شرکت دخانیات ایران معرفی وهالوگرام تحویل می گردد.

تبصره: در ابتدای تولید برابر اظهار عامل هالوگرام بصورت علی الحساب به عامل تحویل می شود.

ماده 21 کلیه مواد اولیه مصرفی برای ساخت محصولات دخانی (اعم از توتونی و غیر توتونی) می بایست دارای گواهی بهداشتی معتبر بوده و عامل موظف به ارائه آنها به معاونت تولید می باشد.

تبصره: علاوه بر مسئولیت پاسخگویی به شرکت دخانیات ایران ، عامل صنعتی در برابر شکایات ، اعتراضات و خسارات اشخاص حقیقی و حقوقی پاسخگو خواهد بود.

ماده22 عامل می بایست انبار مناسب برای نگهداری مواد اولیه وکالای حاضر به مصرف تامین نماید. ضرورت دارد مواد غیرتوتونی وتوتونی بصورت مجزا در مکانهای مناسب با تایید معاونت تولید به لحاظ بهداشتی نگهداری گردد.

ماده23- عامل صنعتی مکلف به استفاده از برندهای ثبت شده و دارای مجوز شرکت دخانیات ایران می باشد و می بایست از مشابه سازی با علائم تجاری دیگران جداً خودداری نماید.

 

ماده 24- در مورد تولید سیگارت و سایر محصولات دخانی با برندهای خارجی، ضرورت دارد برند مذکور حداقل به میزان مندرج در قرارداد،در بازار مصرف ایران سهم (حداقل به میزان ظرفیت تولید یک خط)  داشته باشد و در غیر این صورت اعطای عاملیت صنعتی به شرط صدور بخش عمده ای از تولیدات به تشخیص هیئت مدیره بلامانع است.

تبصره: برای احراز صادرات عامل صنعتی می بایست اسناد مثبته گمرکی را به شرکت دخانیات ایران ارائه نماید.

ماده25 عامل مکلف است به منظور ثبت تولیدات روزانه ، ماهیانه و سالانه خود دفتری اختصاص داده وکلیه عملیات تولیدی کارگاه یا کارخانه خود و موجودی انبار را با درج تعداد پاکت ، کارتن وتناژ درآن ثبت نماید. بدیهی است استفاده از رایانه و نرم افزارهای مربوطه می تواند جایگزین دفاترفوق باشد به طوری که درهنگام رجوع ناظر، قابل دسترسی وکنترل باشد.

تبصره : چنانچه برابرمقررات قانون تجارت یا ضوابط قانون مالیاتهای مستقیم و یا سایر مقررات ، عامل ملزم به تنظیم ونگهداری دفاتر قانونی باشد ناظرین شرکت می توانند دفاتر مذکور را نیز جهت بررسی عملکرد عامل ملاحظه نمایند.

ماده 26  عامل موظف است میزان تولید ماهیانه خود را درپایان هرماه کتبا" به طور رسمی به معاونت تولید اعلام نماید.

ماده 27 عامل می باید هالوگرام های تحویلی را درمکان مناسب و مطمئن نگهداری نماید ودرهنگام رجوع ناظرین شرکت در دسترس آنها قراردهد.هالوگرام در حکم اوراق بهادار می باشد و در خصوص هرگونه سوء استفاده و مفقود شدن و یا اهمال و سهل انگاری در نگهداری هالوگرامهای تحویلی برابر ضوابط با عامل صنعتی برخورد خواهد شد.

ماده 28 الصاق هالوگرام برروی بسته ها وقراصه ها حتی الامکان باید به گونه ای باشد تا درهنگام گشودن آنها پاره شده وازحیز انتفاع خارج شود.

ماده 29- هالوگرام هایی که درحین الصاق ضایع می گردد می باید  بطور جداگانه نگهداری وآمار و مشخصات آنها نیز مشخص شود ودرهنگام دریافت هالوگرام نوبت بعد به واحد مربوطه تحویل گردد.

ماده 30 درصورت توقف تولید به مدت سه ماه و یا بیش از آن با تشخیص شرکت دخانیات ایران ،کلیه هالوگرام های باقی مانده اخذ وادامه همکاری با عامل مورد بررسی قرار می گیرد.

 ماده 31 عامل موظف است کالای تولید ی خود را ازطریق شبکه مجاز ( دارندگان عاملیت بازرگانی )و با رعایت ضوابط مربوطه عرضه وتوزیع نماید و از هرگونه اقدام واعمال محدودیت که موجب ایجاد انحصار یا کاهش عرضه ویا افزایش قیمتها گردد اجتناب نماید.

ماده 32 چنانچه عامل برخلاف مفاد این دستورالعمل یا قرارداد ویا مجوز صادره اقدام نماید، براساس گزارش و پیشنهاد معاونت تولید در خصوص برخورد با عامل مورد نظر برابر مفاد قرارداد یا مجوز صادره ، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده33- عامل صنعتی می بایست راساً برای تولید محصول دخانی مباشرت نماید . واگذاری تولید به شخص ثالث در طول دوره مجوز اولیه ویا قرارداد عاملیت، کلاً یا جزئاً، در داخل یا خارج کشور،بطور موقت یا دائمی ممنوع است.

تبصره: تمدید قراردادهای جاری که اجازه تولید برند در خارج از کشور به عامل داده شده است مشمول این ماده می باشد.

ماده34 عامل موظف است درخصوص قیمت گذاری محصول تولیدی یا تجدید نظر درآن، با هماهنگی شرکت  اقدام نماید.

 

ماده 35 عامل موظف است گزارش فعالیت خود را حداقل ماهیانه یکبار کتباً به معاونت تولید ارسال نماید . بخشنامه ها و مصوبات شرکت دخانیات ایران از طریق وب سایت شرکت به عاملین صنعتی ابلاغ خواهد شد واستناد به عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1388/07/04