شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

لینک های مرتبط

ورودی دخانیات استان:محل تصویر
محل تصویر
  مدیر منطقه :
 محمدتقی زمانی
مهندسی زراعت و
فوق لیسانس تاریخ ایران باستان 

  مسوول اداری و مالی
  مجید عموزادی خلیلی
 کارشناس مدیریت دولتی
 
 
سرپرست بازاریابی و فروش
احمد سلیمانی
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

دخانیات از نگاهی دیگر


چارت سازمانی منطقه:
محل تصویر