فراخوان زيرسيستم

لینک های مرتبط

ورودی دخانیات استان:محل تصویر
محل تصویر
  مدیر منطقه :
 محمدتقی زمانی
مهندسی زراعت و
فوق لیسانس تاریخ ایران باستان 

  مسوول اداری و مالی
  مجید عموزادی خلیلی
 کارشناس مدیریت دولتی
 
 
 مسئول پخش و فروش
صفرعلی عرب
کارشناس زراعت

دخانیات از نگاهی دیگر


چارت سازمانی منطقه:
محل تصویر