شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

بازدید دکتر" صالحی " سرپرست معاونت مالی و منابع انسانی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از خطوط تولید مجتمع تهران
آقای جهانگیر بالایی به سمت سرپرست معاونت اداری و پشتیبانی منصوب گردید
برگزاری مراسم بزرگداشت سردارسپهبد شهید قاسم سلیمانی درنمازخانه مرکزی

تهران