شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

گردهمایی بسیجیان حوزه 509 امام رضا(ع) شرکت دخانیات به مناسبت اربعین حسینی در پایگاه شهید مدنی مجتمع تهران
برپایی موکب جاماندگان در مجتمع دخانیات تهران
نشریه داخلی مجتمع دخانیات تهران

تهران