شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

برگزاری مراسم جشن عید غدیر در نمازخانه مرکزی مجتمع تهران
بازدید مدیرعامل شرکت دخانیات ایران از خطوط تولید مجتمع دخانیات تهران
اطلاعیه مراسم جشن عید غدیر در نمازخانه مرکزی مجتمع تهران

تهران