شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

مراسم معارفه سرپرست مدیریت تولید آقای "داوود علی عسکری"و سرپرست اداره برق آقای "محمدی"
مراسم معارفه سرکار خانم "افسانه معینی" به عنوان سرپرست دفتر و اداره روابط عمومی مجتمع

تهران