شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اقدامات اجرایی و پیشگیرانه اداره HSE در مقابله با بیماری کرونا
" دوره آموزشی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری" در سالن امام رضا(ع) برگزار شد
برگزاری معاینات ادواری کارکنان تولیدی در سال 98

تهران