مدیریت ارتباط

با تأمین کنندگان

حضور مستمر و

بازاری پویا

در کنار صنعتی عظیم

با قدمت زیاد

ارتباط سازنده

با تأمین منافع مشترک

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

لینک های مرتبط

  سردر منطقه : محل تصویر
  مدیر منطقه :
مجید زرگر            
کارشناس  ارشد مدیریت اجرایی 
  سرپرست اداری و مالی :     
  مجید امامی              

اطلاعیه مهم


چارت سازمانی منطقه:

محل تصویر