درباره برنامه

جستجوی فارسی یا انگلیسی:    نمايش‌همه   
همه واژه   هر واژه‌   هرحرف
صفحه:   1   2 3 4 5 6-10
واژه های 1 تا 5 از 5073
     شمارنمایش:
 واژه انگليسي   معناى پارسى 
first infirst out اولین صادره از اولین وارده
insurance policy insurance certificate بیمه نامه
optimization بهینه گری
screw driver پیچ گوشتی
welding arc welding جوشکاری جرقه ای