درباره برنامه

جستجوی فارسی یا انگلیسی:    نمايش‌همه   
همه واژه   هر واژه‌   هرحرف
صفحه:   1   2 3 4 5 6-10
واژه های 1 تا 5 از 5073
     شمارنمایش:
 واژه انگليسي   معناى پارسى 
persistent
rotary
direct reduction
risk134
risk101