درباره برنامه

جستجوی فارسی یا انگلیسی:    نمايش‌همه   
همه واژه   هر واژه‌   هرحرف
صفحه: 1 2   3   4 5 6-10
واژه های 11 تا 15 از 5073
     شمارنمایش:
 واژه انگليسي   معناى پارسى 
(C40 H56) درتوتون میشود. محلول اکسیداسیون کاروتن
(RESISTANCE TO DRAW) مقاومت در مقابل کشش ( سیگارت )
(TIPPING PAPER) کاغذ نوار چوب پنبه
(TRIACETIN) سلولز TOW پاشیده میشود و به آن حالت سفتی میدهد.
(V) زرد شدن توتون هنگام خشکاندن در گرمخانه