درباره برنامه

جستجوی فارسی یا انگلیسی:    نمايش‌همه   
همه واژه   هر واژه‌   هرحرف
صفحه: 1 2 3   4   5 6-10
واژه های 16 تا 20 از 5073
     شمارنمایش:
 واژه انگليسي   معناى پارسى 
3-279 بسته بندی
3-79 بسته بندی
aboslute frequency بسامد مطلق
abrasive پولیش تسمه ای
abrasive cleaning تمیزکاری سایشی