درباره برنامه

جستجوی فارسی یا انگلیسی:    نمايش‌همه   
همه واژه   هر واژه‌   هرحرف
صفحه: 1 2 3 4   5   6-10
واژه های 21 تا 25 از 5073
     شمارنمایش:
 واژه انگليسي   معناى پارسى 
absolute deviation انحراف مطلق
absolute dispersion پراکندگی مطلق
ABSORPTION جذب (مواد افزودنی توسط توتون و جذب مواد حاصله از سوزش سیگارت توسط فیلتر )
abstract انتزاعی
abstract107 چکیده