درباره برنامه

جستجوی فارسی یا انگلیسی:    نمايش‌همه   
همه واژه   هر واژه‌   هرحرف
صفحه: 1-5   6   7 8 9 10 11-15
واژه های 26 تا 30 از 5073
     شمارنمایش:
 واژه انگليسي   معناى پارسى 
ACCELERATING DRUM سیلندر شتاب دهنده در قسمت الحاق فیلتر ماشین سیگارت سازی
acceleration depreciation استهلاک تسریعی
acceptaable quality level حدمجاز
acceptance پدیده
acceptance inspection32 بازرسیبرای پذیرش