حمید رضا ظفری : گردآوری لغات تخصصی

Word Collecter:

Hamid Reza Zafari

 

 

پدرام رحیمی : مشاور برنامه نویسی و مجری طرح

Software Advisor & Plan Executive: Pedram Rahimi 

 

مریم محمدی : ورود اطلاعات

Data entry:

Maryam Mohammadi

 

علی حجازی : مدیر پروژه

Project Manager:

Ali Hejazi

 

 

Description: پدرام رحیمی.jpg

 

Description: adib1.jpg

 

ادیب رضائی : گردآوری لغات تخصصی

Plan Observer & Word Collection:

Adib Rezaei

 

 
Text Box: واژه نامه تخصصی صنعت  دخانیات
Tobacco Dictionary

Description: ali.jpg