جستجو:
محصولات
سیگارت ها :
 

نام محصول : فروردین
طول : 84 میلی‌متر
نیکوتین : 1 میلی‌گرم
قطران : 15 میلی‌گرم 
رسته : سیگار
بسته بندی : هارد
نوع : فیلتر دار
اندازه : نامشخص
مشخصات‌دیگر : ساخته شده از انواع

نام محصول : بهمن متوسط
طول : 84 میلی متر
نیکوتین : 8/0 میلی گرم
قطران : 13 میلی گرم
رسته : سیگار
بسته بندی : هارد
نوع : فیلتر دار
اندازه : نامشخص
مشخصات‌دیگر : تهیه شده از انواع توتونهای مرغوب ومعطر 
نام محصول : اشنو ویژه
طول : 68 میلی متر
نیکوتین : 3/1 میلی گرم
قطران : 16 میلی گرم
رسته : سیگار
بسته بندی : هارد
نوع : فیلتر دار
اندازه : نامشخص
مشخصات‌دیگر : طول : 68 میلی متر قطران : 16 میلی گرم نیکو
نام محصول : تیر 5 ستاره
طول : 84 میلی متر
نیکوتین : 0/1 میلی گرم
قطران : 14 میلی گرم
رسته : سیگار
بسته بندی : هارد
نوع : فیلتر دار
اندازه : نامشخص
مشخصات‌دیگر : تهیه شده از خرمن 
نام محصول : هما فیلتردار
طول : 68 میلی متر
نیکوتین : 9/0 میلی گرم
قطران : 14 میلی گرم
رسته : سیگار
بسته بندی : هارد
نوع : فیلتر دار
اندازه : نامشخص
مشخصات‌دیگر :
نام محصول : 57
طول : 68 میلی متر
نیکوتین : 8/0 میلی گرم
قطران : 13 میلی گرم
رسته : سیگار
بسته بندی : هارد
نوع : فیلتر دار
اندازه : نامشخص
مشخصات‌دیگر : تهیه شده از انواع توتونهای مرغوب ومعطر 
نام محصول : تیرلایت
طول : 84 میلی متر
نیکوتین : 7/0 میلی گرم
قطران : 8میلی گرم
رسته : سیگار
بسته بندی : هارد
نوع : فیلتر دار
اندازه : نامشخص
مشخصات‌دیگر : تهیه شده از انواع توتونهای مرغوب 
نام محصول : تیرکوتاه
طول : 68 میلی متر
نیکوتین : 7/0 میلی گرم
قطران : 12 میلی گرم
رسته : سیگار
بسته بندی : هارد
نوع : فیلتر دار
اندازه : نامشخص
مشخصات‌دیگر : تهیه شده از انواع توتونهای مرغوب 
نام محصول : تیرمتوسط
طول : 84 میلی متر
نیکوتین : 0/1 میلی گرم
قطران : 14 میلی گرم
رسته : سیگار
بسته بندی : هارد
نوع : فیلتر دار
اندازه : نامشخص
مشخصات‌دیگر : تهیه شده از خرمن توتون
نام محصول : بهمن کوتاه
طول : 68 میلی متر
نیکوتین : 7/0 میلی گرم
قطران : 11 میلی گرم
رسته : سیگار
بسته بندی : هارد
نوع : فیلتر دار
اندازه : نامشخص
مشخصات‌دیگر : تهیه شده از انواع توتونهای مرغوب ومعطر
 
تنباکوها :
نام محصول :تنباکو اصفهانی
طول :  31
قطران : 232
نیکوتین : 23
رسته : تنباکو
بسته بندی : هارد
نوع : فیلتر دار
اندازه : نامشخص
مشخصات‌دیگر : تنباکو 
توتون ها :

نام محصول :توتون نیمکوب
طول :  23
قطران : 123
نیکوتین : 
رسته : توتون
بسته بندی : هارد
نوع : فیلتر دار
اندازه : نامشخص
مشخصات‌دیگر : توتون