جستجو:
اداره كل تشكيلات، بودجه و آموزش
چاپ
جدول مشخصات برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی مجازی
 

عناوین دوره های آموزشی

میزان ساعت

سطوح شرکت کنندگان

تاریخ شروع وپایان دوره

1-فنون ارتباطات

16

-کلیه مدیران ستادی ،معاونین ادارات کل ستادی وروسای ادارات ستادی

-کلیه مدیران مجتمعها،معاونین مجتمعها ومدیران میانی وروسای ادارات مجتمعها

-مدیرمرکز تحقیقاتی تیرتاش ،معاونین ،مدیرمیانی وروسای ادارات مرکز

-کلیه روسای ادارات استانی

4/10/89

لغایت

10/12/89

2-فنون مذاکره

32

3-اصلاح الگوی مصرف

8

ضمناًبه منظور تسهیل درفرایند یادگیری وآموزش ،امکان تماس با تیم پشتیبانی مگفا به شماره تماس88765470-021
وگروه آموزش ستاد با شماره تماس های 3 و55427562-021 میسر می باشد.