جستجو:
مناطق و شعب
 
مناطق و شعب

با انتخاب هر استان اطلاعات شعبه دخانیات آن را ملاحظه فرمایید

2772763- 2772453- 0441 AZ_GHARBI@IRTOBACCO.COM 5235057- 5233803- 0411 AZ_SHARGHI@IRTOBACCO.COM 2251711 -2231367- 0451  Ardabil@irtobacco.com 55551720- 5553918- 0131 GILAN@IRTOBACCO.COM 4255516- 4255516 -0241 ZANJAN@IRTOBACCO.COM 2253775 -2260320 -0871 KORDESTAN@IRTOBACCO.COM 88704180 -88703835 -021 CHAIRMAN@IRTOBACCO.COM 8236024 -8235994- 0831 KERMANSHAH@IRTOBACCO.COM 8254218- 8263115- 0811 HAMEDAN@IRTOBACCO.COM 3350451 -3335940 -0841 EALAM@IRTOBACCO.COM 2240026 -2240025 -0861 MARKAZI@IRTOBACCO.COM 3329835 -3208063 -0661 LORESTAN@IRTOBACCO.COM 2236196 -2222599- 0171 GOLESTAN@IRTOBACCO.COM 2221907 -2221907 -0273 SEMNAN@IRTOBACCO.COM 2224970 -2226053 -0311 ESFAHAN@IRTOBACCO.COM 2253793- 2253792 -0381 BAKHTIARI@IRTOBACCO.COM 3335801 -3331029- 0611 KHOZESTAN@IRTOBACCO.COM 2227272- 2222075- 0511 KHORASAN@IRTOBACCO.COM 42950- 6231041 -0351 YAZD@IRTOBACCO.COM 2286469- 2286468- 0711 FARS@IRTOBACCO.COM 38640 -32830- 0771 BOSHEHR@IRTOBACCO.COM 2227272 -2222075- 0511 KHORASAN@IRTOBACCO.COM 2520804- 2520489 -0341 KERMAN@IRTOBACCO.COM 5558180 -5552677 -0761 HORMOZGAN@IRTOBACCO.COM 4513796 -4513801 -0541 SVB@IRTOBACCO.COM انیستیتو تیرتاش