هيئت بدوي
 
 
 
نام و نام خانوادگی : اسماعیل صیامی
سمت : رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تاریخ انتصاب : 91/03/10