شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه ها

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان خمینی شهراز مجتمع دخانیات اصفهان
طی مراسمی ازکارگران نمونه سال و بانوان محجبه مجتمع دخانیات اصفهان تقدیر و تشکر بعمل آمد...