مديران


   نام و نام خانوادگی  :  شهرام بیگلرپور صدری
   سمت فعلی : مدیر مجتمع دخانیات استان اصفهان
   تحصیلات : فوق لیسانس کشاورزی

 


   نام و نام خانوادگی  : عباسعلی محمدی
  سمت فعلی : معاونت اداری پشتیبانی  مجتمع 
   تحصیلات : لیسانس  مدیریت

 


   نام و نام خانوادگی  :  محمدصالح صدوقی
  سمت فعلی : معاونت صنعتی مجتمع
  تحصیلات : لیسانس برق- الکترونیک

 


   نام و نام خانوادگی  :  محمد ذوقی
  سمت فعلی : رییس اداره حراست مجتمع
  تحصیلات : لیسانس حقوق


 


   نام و نام خانوادگی  :  مهران قبادی پور
  سمت فعلی : رییس اداره برنامه ریزی و انبارها
  تحصیلات : لیسانس کشاورزی


 


   نام و نام خانوادگی  :  امین حیدری
  سمت فعلی : رییس اداره دخانیات شهرستان خمینی شهر
  تحصیلات : لیسانس کشاورزی

 


   نام و نام خانوادگی  : 
  سمت فعلی : رییس اداره دخانیات شهرستان کاشان
  تحصیلات :


 


   نام و نام خانوادگی  :  علی اکبر خشنودی
  سمت فعلی : رییس اداره دخانیات شهرستان گلپایگان
  تحصیلات : لیسانس مدیریت دولتی

 


   نام و نام خانوادگی  :  رسول محمودی
  سمت فعلی : رییس اداره دخانیات شهرستان لنجان
  تحصیلات : فوق لیسانس بیوتکنولوژیکشاورزی