مديريت محتوا

مجتمع دخانیات اصفهان – خیابان کمال اسماعیل – روبروی پل چوبی    تلفن : 2229005  دورنگار : 2224905 اداره دخانیات خمینی شهر – بلوار جمهوری اسلامی تلفن : 3645403 دورنگار : 3645402 اداره دخانیات گلپایگان – خیابان امام حسین (ع) تلفن : 3270620 دورنگار : 3270619 اداره دخانیات لنجان : زرین شهر- بلوار باهنر- خیابان ایثارگران تلفن :2232035   دورنگار :2232035 اداره دخانیات کاشان – دروازه دولت تلفن : 4444911   دورنگار : 4444912