شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1399/07/01         ساعت 08:58:37     گروه خبری اخبار جاري

توزیع بسته رفاهی،بهداشتی،تحصیلی بین پرسنل مجتمع اصفهان
تصویر

به گزارش روابط عمومی مجتمع اصفهان؛ با عنایت به اهتمام ویژه دکتر افضلی مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت دخانیات ایران، طبق بخشنامه معاونت مالی و منابع انسانی و هماهنگی مدیریت پشتیبانی و رفاه شرکت به دستور مدیر مجتمع اصفهان، بسته رفاهی، بهداشتی، تحصیلی تهیه و بین پرسنل مجتمع توریع گردید.