شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1399/02/06         ساعت 13:24:35     گروه خبری اخبار جاري

تقدیر از حسن همکاری مجتمع دخانیات اصفهان درزمینه مدیریت مصرف انرژی برق در سال 98
تصویر

به گزارش روابط عمومی مجتمع دخانیات اصفهان ،مدیر محترم امور برق منطقه یک استان اصفهان از اقدامات مثبت در زمینه مصرف بهینه برق در تابستان سال 98 ازمدیر محترم مجتمع دخانیات اصفهان تقدیر و تشکر نمودند.