آدرس

رشت :کیلومتر سه جاده فومن – احمدگوراب – مجتمع دخانیات گیلان – کد پستی 77459-41498تلفن :2- 33562001 فاکس 35561405 و 33561411(013) صندوق پستی : 1954