ستاد کشاورزی مجتمع دخانیات گلستان

تهیه خزانه های مرغوب و انتقال آن به زمین اصلی در سال 98
با عنایت به موافقت اعضاء محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت دخانیات ایران با افزایش 30 درصدی نرخ خرید توتون باسما در سال زراعی 96 از توتونکاران محترم تقاضا می شود با انجام عملیات به زراعی، برداشت به موقع و در پی آن انجام عملیات صحیح جور و دسته بندی زمینه را برای رشد اقتصادی خانواده زحمتکش فراهم نمایید