شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1399/06/18         ساعت 09:02:45     گروه خبری روابط عمومی

باحضور مدیریت مجتمع از مهیار تازیکه (فرزند همکار محترم سرکار خانم برزین) به مناسبت موفقیت در مسابقات ویژه خانوادههای همکار در ماه مبارک رمضان تقدیر شد
تصویر