شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1399/06/18         ساعت 09:10:09     گروه خبری روابط عمومی

لوح قدردانی کارگران برتر مجتمع دخانیات گلستان باحضور سیدمحمد حمیدی مدیرمجتمع گلستان و سایر مسئولین و کارگران برتر در سالن جلسات ستاد مجتمع اهدا شد
تصویر