شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1399/06/18         ساعت 09:30:30     گروه خبری روابط عمومی

جلسه ممیزی پیگیرانه مراقبتی نوبت اول؛ جهت تمدید گواهینامه استاندارد های بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه( IMS ) با حضور نماینده ممیزی شرکت آریان توقف پاسارگاد و نماینده شرکت دخانیات ایران در نظام های نوین مدیریتی؛ در مجتمع دخانیات گلستان برگزار گردید.
تصویر  

به گزارش روابط عمومی مجتمع استان گلستان؛ جلسه ممیزی پیگیرانه مراقبتی نوبت اول؛ جهت تمدید گواهینامه استاندارد های بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه( IMS )

با حضور نماینده ممیزی شرکت آریان توقف پاسارگاد و نماینده شرکت دخانیات ایران در نظام های نوین مدیریتی؛ در مجتمع دخانیات گلستان برگزار گردید.

در این نشست پس از بررسی های صورت گرفته در خصوص رفع عدم انطباق های سیستم مدیریت یکپارچه در جهت استانداردهای بین المللی، گواهینامه ISO9001:2015

مجتمع دخانیات استان گلستان برای مدت یکسال دیگر تمدید شد.

شایان ذکر است پیش از این گواهینامه های ISO14001:2015 و OHSAS18001:2007 در نشست ممیزی مراقبتی خرداد ماه سال جاری هم برای مدت یکسال تمدید شده بود.