شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1399/06/31         ساعت 14:26:03     گروه خبری روابط عمومی

با همکاری بخشهای مختلف کشاورزی ، کار خرید توتون توسط کمیسیونهای فعال از کشتگاران گرگان و علی آبادکتول آغاز شد
تصویر  برابرهماهنگی های انجام گرفته وبادستورشرکت مرکزی، عملیات خرید توتون از کشاورزان منطقه بافعال شدن کمیسیونهای خرید در ادارات شهرستان علی آبادکتول وگرگان ازتاریخ 25/6/99آغاز گردید