شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1399/05/22         ساعت 15:41:58     گروه خبری روابط عمومی

🈳 کشاورزان شهرستان علی آبادکتول،طی پیامی بانصب بنر، ازاقدمات وپیگیریهای مدیریت مجتمع درراستای پرداخت مطالبات توتونکاران،تقدیروتشکرنمودند.
تصویر جناب آقای مهندس حمیدی مدیر محترم مجتمع دخانیات استان گلستان


بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه و صادقانه شما در زمینه پرداخت مطالبات توتونکاران ، به حضورتان تقدیم می کنیم

از درگاه خداوند تبارک و تعالی عزتمندی،تندرستی، حضور مستمر و تاثیرگذاری جنابعالی را در زمینه دستیابی به اهداف والای شرکت دخانیات ایران و همچنین تداوم و پیشرفت مجتمع دخانیات استان گلستان را خواستاریم.


"جمعی از توتونکاران شهرستان علی آباد کتول"