تاریخ 1395/11/03         ساعت 10:12:03     گروه خبری خرید و نگهداری

تصویر
 
 
 
 
 
 
 
 

یکی از گامهای مهم و موثر جهت رشد و توسعه کشاورزی مجتمع دخانیات استان گلستان ارائه محصولی با کیفیت می باشد لذا به کشاورزان محترم توصیه می گردد در جور و دسته بندی و حفظ رطوبت استاندارد توتون دقت کافی صورت پذیرد.