تاریخ 1396/04/14         ساعت 14:58:08     گروه خبری خرید و نگهداری

تصویر
 
 
 
 
 
 
 
 
در تاریخ 96/4/12، با هماهنگی اداره امور کشاورزی شرکت دخانیات و این مجتمع بازدیدی از سیستم خرید مکانیزه در محل اداره دخانیات علی آباد صورت پذیرفت که رئیس اداره خرید شرکت و همچنین مدیران کشاورزی مناطق مازندران، گیلان و کردستان از نحوه اجرا و مکانیسم عمل این سیستم بازدید به عمل آوردند که طی آن توضیحات مبسوطی از سوی آقای دین دار مدیر کشاورزی مجتمع و دیگر همکاران دست اندرکار امر خرید ارائه گردید.
 
 
 
لازم به توضیح است که سیستم مکانیزه با اهداف
1-افزایش سرعت در انجام خرید
2- افزایش دقت و کاهش خطای ارزیابی
3- کاهش هزینه
برای اولین بار در کشور در سال 1395 در اداره دخانیات علی آباد با همکاری و تلاش همکاران کادر کشاورزی، فنی و انفورماتیک نصب گردید که طی آن از ابتدای شروع فصل خرید تا پایان با بهره گیری از سه نفر ارزیاب در این روش بیش از 1800 تن توتون از توتونکاران منطقه خریداری گردید.