تاریخ 1396/06/14         ساعت 09:04:24     گروه خبری خرید و نگهداری

تصویر
 

 

 
 
 
 
 
 

در تاریخ 96/6/5 جلسه خرید توتون بمنظور بررسی مسائل خرید توتون سال 95 و برنامه ریزی جهت خرید سال 96 با حضور مهندس حاجیلری مدیر مجتمع و مهندس دین دار مدیر کشاورزی و مهندس شربتی معاون صنعتی و نیز روسای ادارات کشت و خرید ستاد و روسای شعبات کشت و ارزیابان و کارشناسان مربوطه برگزار گردید.

موضوعات جلسه حول محورهای اصلی به شرح ذیل می باشد:

1- بررسی مسائل و مشکلات خرید سال 1395

2- بررسی دستورالعمل خرید سال 1396

3- میزان خرید توتون به میزان دستورالعمل ابلاغی از شرکت دخانیات ایران

4- تأکید بر رعایت جور و دسته بندی

5- کنترل رطوبت عدلها هنگام صدور پروانه

6- تأکید بر عدم استفاده از نخ نایلون

7- رعایت صدور پروانه حمل حداکثر تا 350 عدل

8- تمام ملزومات جهت خرید سال 1396 تهیه و به ادارات تابعه ارسال گردیده است.

لذا کلیه اعضای حاضر در جلسه آمادگی خود را برای شروع خرید سال 1396 اعلام نمودند.