تاریخ 1396/06/29         ساعت 14:09:40     گروه خبری خرید و نگهداری

تصویر
 
 
 
 
 
 
 
 

     خرید توتون مجتمع دخانیات استان گلستان در سال1396 در تاریخ 96/6/25 در اداره دخانیات شهرستان علی آبادکتول بصورت خرید مکانیزه با سه ارزیاب خبره آغاز گردید.

     اعضای هئیت هماهنگی خرید با عزیمت به اداره دخانیات علی آباد و حضور در محل کمیسون مذکور، نسبت به بازبینی و کنترل عدلهای خریداری شده اقدام نمودند.