شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

پیام تسلیت محمدرضا خاک کار به پیام همدانی عضو هیئت مدیره
مدیر امور کشاورزی شرکت دخانیات ایران از مناطق توتونکاری استان مازندران دیدن کرد.
آزمون کتبی کاندیدای عضویت در شورای اسلامی کار برگزار گردید .

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close