دستاوردهای علمی و ادبی خانواده بزرگ دخانیات

چاپ


تصویر محقق

نام و سمت محقق


دکتر غلامرضا مرادی

رییس گروه شیمی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش


عنوان مقاله پذیرفته شده در کنگره کرستا 2019بررسی ترکیبات فنولی حاصل از پیرولیز توتون

Study of Phenolic compound from pyrolysis of tobacco


 
 
Close