معاون مالی و منابع انسانی
نام و نام خانوادگی : رضا دهقانی
سمت : سرپرست معاونت مالی و منابع انسانی
 


 

 
 

Close